Trang 2644, kết quả từ 26431 tới 26440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Định Minh Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Định Minh Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Ngoãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngoãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Kế Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kế Luỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Lệ Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lệ Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...263926402641264226432644264526462647...74341