Trang 2662, kết quả từ 26611 tới 26620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tẻo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tẻo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 20/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Tiến Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Tiến Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...265726582659266026612662266326642665...74341