Trang 2679, kết quả từ 26781 tới 26790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quách Hồng Son

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Hồng Son, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Sa Hồng Sum

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sa Hồng Sum, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 22/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bạch Xuân Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Xuân Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Rậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Rậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267426752676267726782679268026812682...74341