Trang 2680, kết quả từ 26791 tới 26800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nịn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quách Văn ỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Văn ỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Minh Nên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Nên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Niện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Niện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Ngói

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngói, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình My

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình My, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Nỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Neo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Neo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...267526762677267826792680268126822683...74341