Trang 2702, kết quả từ 27011 tới 27020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Trung Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trung Trình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đỗng Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đỗng Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Trĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Trĩ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Duy Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Triệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...269726982699270027012702270327042705...74341