Trang 2712, kết quả từ 27111 tới 27120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Liên Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liên Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Dương Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Hữu Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đình Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270727082709271027112712271327142715...74341