Trang 2713, kết quả từ 27121 tới 27130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Viết Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hồng Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đậu Nhân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Nhân Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Anh Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Anh Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270827092710271127122713271427152716...74341