Trang 2714, kết quả từ 27131 tới 27140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Anh Thơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Anh Thơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 26/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Tiến Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Quang Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...270927102711271227132714271527162717...74341