Trang 2719, kết quả từ 27181 tới 27190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Bá Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 24/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Thiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Bình Thiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bình Thiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mạc Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Vinh Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vinh Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Ngọc Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Công Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Ngọc Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Ngọc Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...271427152716271727182719272027212722...74341