Trang 2723, kết quả từ 27221 tới 27230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mọc Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mọc Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Khắc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Khắc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Lẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Lẹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...271827192720272127222723272427252726...74341