Trang 2726, kết quả từ 27251 tới 27260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Quang Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Viết Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272127222723272427252726272727282729...74341