Trang 2729, kết quả từ 27281 tới 27290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Như Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Như Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Thị Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hà Huy Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Huy Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272427252726272727282729273027312732...74341