Trang 2734, kết quả từ 27331 tới 27340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Đức Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 1/11/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thế Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Khền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 1/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...272927302731273227332734273527362737...74341