Trang 2735, kết quả từ 27341 tới 27350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Huy Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Huy Tập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mậu Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mậu Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Đình Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Đống, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bá Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...273027312732273327342735273627372738...74341