Trang 2751, kết quả từ 27501 tới 27510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trọng Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 27/7/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Vậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Vậy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/7/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 8/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 28/8/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Công Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 20/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Gia Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274627472748274927502751275227532754...74341