Trang 2752, kết quả từ 27511 tới 27520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 21/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 14/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 30/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 5/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 21/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Tào Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tào Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 7/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Minh Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 6/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Bá Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Mùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...274727482749275027512752275327542755...74341