Trang 2755, kết quả từ 27541 tới 27550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lử Trung San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lử Trung San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 5/3/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Trung Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Trung Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/6/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 2/9/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Túc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Minh Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đắc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đắc Phòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phú Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275027512752275327542755275627572758...74341