Trang 276, kết quả từ 2751 tới 2760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Phùng Văn Thía

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Thía, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Đỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Đỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lò Văn Sóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Sóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Tòng Văn Bơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Văn Bơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Bùi Đăng Phen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đăng Phen, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...271272273274275276277278279...74341