Trang 2763, kết quả từ 27621 tới 27630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 20/9/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Kim Nỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Kim Nỡ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tống Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Đức Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...275827592760276127622763276427652766...74341