Trang 2767, kết quả từ 27661 tới 27670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Đình Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Đình Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Mông Đệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mông Đệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Bá Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Chu Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276227632764276527662767276827692770...74341