Trang 2773, kết quả từ 27721 tới 27730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Xuân Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Kiểm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Khắc Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Toan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đ/C Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 28/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 29/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/4/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Thanh Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thanh Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 14/5/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...276827692770277127722773277427752776...74341