Trang 2785, kết quả từ 27841 tới 27850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Quang Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 19/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đình Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thiềm Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiềm Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 4/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 25/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Kham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kham, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 31/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 29/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...278027812782278327842785278627872788...74341