Trang 2795, kết quả từ 27941 tới 27950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trung Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Liệu Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệu Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Mịnh Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mịnh Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Mạnh Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Sướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Sướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Tuấn Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tuấn Sửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279027912792279327942795279627972798...74341