Trang 2796, kết quả từ 27951 tới 27960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Sưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguiyễn Văn Sê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguiyễn Văn Sê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Hữu Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hữu Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Duy Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1545, hi sinh 6/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Sạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Sạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279127922793279427952796279727982799...74341