Trang 2801, kết quả từ 28001 tới 28010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Phổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Đức Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mạc Văn Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Văn Phùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ninh Văn Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279627972798279928002801280228032804...74341