Trang 2802, kết quả từ 28011 tới 28020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Phần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Huy Phách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Huy Phách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Phẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Phẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Trọng Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trọng Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trọng ổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng ổi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Núi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Núi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...279727982799280028012802280328042805...74341