Trang 2805, kết quả từ 28041 tới 28050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Nhắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nhắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/9/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Ngơi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngơi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Giáp Văn Ngòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Ngòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280028012802280328042805280628072808...74341