Trang 2811, kết quả từ 28101 tới 28110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Gia Lìm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Gia Lìm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Giáp Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Quang Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bình Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...280628072808280928102811281228132814...74341