Trang 2816, kết quả từ 28151 tới 28160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Duy Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Duy Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Quang Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Kết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Kết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Quang Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281128122813281428152816281728182819...74341