Trang 2819, kết quả từ 28181 tới 28190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 27/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Kế Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Kế Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Giáp Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vi Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Tiến Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281428152816281728182819282028212822...74341