Trang 2823, kết quả từ 28221 tới 28230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nghiêm Văn Hay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Văn Hay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nghiêm Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Quý Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quý Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Đăng Hài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đăng Hài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huy Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Góng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Góng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281828192820282128222823282428252826...74341