Trang 2824, kết quả từ 28231 tới 28240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Đình Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Cường Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Cường Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nghiêm Duy Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Duy Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Goòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Goòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 23/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Xuân Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...281928202821282228232824282528262827...74341