Trang 2827, kết quả từ 28261 tới 28270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đàm Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Minh Đoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Đoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...282228232824282528262827282828292830...74341