Trang 2844, kết quả từ 28431 tới 28440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hương Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hương Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 29/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Xuân Diền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Diền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Đình Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Đăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Eng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Eng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...283928402841284228432844284528462847...74341