Trang 2846, kết quả từ 28451 tới 28460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Kim Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Công Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Công Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đàm Quang Dỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Quang Dỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ma Đức Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Đức Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Triệu Văn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 25/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hà Ngọc Chuế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Ngọc Chuế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...284128422843284428452846284728482849...74341