Trang 2856, kết quả từ 28551 tới 28560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 31/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nông Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 19/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý Sèo Thoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Sèo Thoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Huy Tâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Tâng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Minh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Minh Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285128522853285428552856285728582859...74341