Trang 2859, kết quả từ 28581 tới 28590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cù Sèo Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Sèo Phúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Hoàng ón

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Hoàng ón, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lý A Pảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý A Pảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nhạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Kim Nhấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kim Nhấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...285428552856285728582859286028612862...74341