Trang 2869, kết quả từ 28681 tới 28690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đăng Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đăng Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Thanh Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Khổng Ngọc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Ngọc Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ HồVăn Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HồVăn Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Khắc Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...286428652866286728682869287028712872...74341