Trang 2885, kết quả từ 28841 tới 28850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đại Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đại Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đún

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đún, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Đối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thành Đồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Đồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Đê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288028812882288328842885288628872888...74341