Trang 2890, kết quả từ 28891 tới 28900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Viết Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Xuân Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Tứ Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tứ Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Tiến Cờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Cờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phí Văn Chù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Văn Chù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Hữu Chuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Chuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288528862887288828892890289128922893...74341