Trang 2892, kết quả từ 28911 tới 28920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Đình Chiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Chiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Kiều Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Quang Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Quang Chi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Tiến Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tiến Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...288728882889289028912892289328942895...74341