Trang 2902, kết quả từ 29011 tới 29020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Công Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Công Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Quang Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quang Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hoài Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoài Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thạch Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Tiến Triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tiến Triển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...289728982899290029012902290329042905...74341