Trang 2912, kết quả từ 29111 tới 29120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lù Sào Min

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lù Sào Min, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nghiêm Xuân Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nghiêm Xuân Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thanh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ma Ngọc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ma Ngọc Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290729082909291029112912291329142915...74341