Trang 2913, kết quả từ 29121 tới 29130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đức Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/16/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 4/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Loàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Loàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồng Chín Liểng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồng Chín Liểng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hữu Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...290829092910291129122913291429152916...74341