Trang 2924, kết quả từ 29231 tới 29240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trường Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trường Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Tiến Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiến Lê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Quốc Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quốc Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Táng Đức Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Táng Đức Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Duy Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Duy Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...291929202921292229232924292529262927...74341