Trang 2927, kết quả từ 29261 tới 29270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Văn Cót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Cót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Duy Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Duy Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Xuân Dẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Dẩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Công Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Chướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Phao Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Phao Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...292229232924292529262927292829292930...74341