Trang 2940, kết quả từ 29391 tới 29400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Văn Duyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Duyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 27/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viết Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Hữu Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Đắc Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đắc Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Thức Dãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thức Dãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn V Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn V Khiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...293529362937293829392940294129422943...74341