Trang 2941, kết quả từ 29401 tới 29410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Viết Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Viết Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phương Minh Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phương Minh Nhan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 6/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Khắc Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khắc Phúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Đê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tăng Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tăng Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...293629372938293929402941294229432944...74341