Trang 296, kết quả từ 2951 tới 2960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Vương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Vương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 2. Liệt sĩ Lò Văn Ngâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Ngâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 30/5/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 4. Liệt sĩ Bạc Cầm Pắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạc Cầm Pắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lò Văn Sương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Sương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 6. Liệt sĩ Lò Văn Đôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Đôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 7. Liệt sĩ Liệt sĩ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sĩ Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Phạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Phạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 9. Liệt sĩ Liệt sĩ Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sĩ Can, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La
 10. Liệt sĩ Lò Văn Mấng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Mấng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La

1...291292293294295296297298299...74341