Trang 2962, kết quả từ 29611 tới 29620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Triệu Tiến Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Tiến Tước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 29/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Trấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Tô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Tô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 29/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...295729582959296029612962296329642965...74341